دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدحسن   بزرگمهری فرد

پست الکترونیکی : m-bozorgmehri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیماری های طیور دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه بیماریهای طیور دامپزشکی

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1376/07/01

محمدحسن بزرگمهری فرد

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^